Over ons

Het Veiligheidshuis verbindt partners in complexe problematiek en pakt deze zaken aan. We verdelen ons werk in een aantal onderwerpen. Een flexibele houding past daarbij, de maatschappij verandert immers voortdurend.

Het Veiligheidshuis Parkstad is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om deze problemen aan te pakken. De verschillende partners leggen daarbij de nadruk op personen en gezinnen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en aan geweld of mensen die overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de openbare veiligheid aantasten.

Het gaat vaak om mensen die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek. Het Veiligheidshuis Parkstad zorgt ervoor dat betrokken partners rond een casus om tafel zitten en organiseert de procesregie. Daarnaast functioneert het Veiligheidshuis Parkstad ook als advies- en expertisecentrum voor de gehele regio.

Procesregie

Specialisten van de deelnemende partners bieden ondersteuning in casussen waar professionals binnen de reguliere ‘eigen’ keten niet voldoende tot een duurzame en doeltreffende oplossing kunnen komen. Er wordt vervolgens ingezet op een intensieve samenwerking tussen de ketens uit het veiligheidsdomein en het zorgdomein.

Het Veiligheidshuis Parkstad zorgt voor één plan van aanpak waarin de inzet van de partners op elkaar wordt afgestemd. Het doel is om de problemen aan te pakken en/of op te lossen.

Advies- en expertise

Naast het samenbrengen van partners uit het veiligheids- en zorgdomein opereert het Veiligheidshuis Parkstad ook als advies- en expertisecentrum. Partners kunnen complexe problematiek aandragen die getoetst en beoordeeld wordt door procesregisseurs van het veiligheidshuis Parkstad.

De uitkomst van deze beoordeling is:

  • Een advies hoe verder te handelen, of
  • Een kortdurende aanpak van procesregie, of
  • Een aanpak die leidt tot een meer duurzame vorm van procesregie.

Ook ondersteunt het Veiligheidshuis Parkstad wijkgerichte vormen van aanpak.

Ontwikkelingen

Het Veiligheidshuis Parkstad houdt zich met verschillende thema’s bezig, zoals jeugd, huiselijk geweld, nazorg van ex-gedetineerden en radicalisering. Onze samenleving is namelijk voortdurend in beweging. Daarmee veranderen ook voortdurend de vragen die via de ketenpartners bij het veiligheidshuis terecht komen. De thema’s van ons veiligheidshuis staan dan ook niet vast en bewegen mee met de ontwikkelin-gen in onze samenleving. Wat niet verandert is dat professionals van onze ketenpartners bij het Veiligheidshuis Parkstad terecht kunnen voor meer informatie, advies of procesregie in een casus.

Samenwerking

Het Veiligheidshuis Parkstad werkt nauw samen met de beide andere veiligheidshuizen in Zuid-Limburg (Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek). Binnen deze samenwerking structuren we onze werkprocessen en contacten met ketenpartners. Daar waar mogelijk wisselen we kennis en expertise uit. Ook vindt er intensieve samenwerking plaats met de beide andere veiligheidshuizen in Limburg (Venlo en Roermond).

Tot slot werken we nauw samen met de deelnemende gemeenten in Parkstad. Het Veiligheidshuis Parkstad bespreekt op structurele basis met de gemeenten zorg- en veiligheidsproblemen. Zo komen we tot een gerichte aanpak op basis van maatwerk.