Thema’s

Ons werk is in te delen in een aantal thema’s

Nazorg ex-gedetineerden

De nazorg van ex-gedetineerden richt zich op alle (ex-) gedetineerde burgers van 18 jaar en ouder die zich na detentie in Parkstad (weer) willen vestigen. De coördinator nazorg stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op en ziet vanuit de regiefunctie toe op de uitvoering ervan. Goede re-integratie kan gezien worden als terugvalpreventie en verkleint de kans aanzienlijk dat men opnieuw criminele feiten gaat plegen. Ook overlastgevend gedrag kan door een goede re-integratie worden verminderd.

Huisverboden

Soms is het nodig in gevallen van ernstige bedreiging iemand tijdelijk een huisverbod op te leggen om zo de veiligheid van de andere huisbewoners te garanderen. Het veiligheidshuis is nauw betrokken bij de uitvoering van een dergelijk tijdelijk huisverbod en onderhoudt niet alleen de contacten met de verschillende partners maar regisseert ook het hulpverleningsproces dat in gang is gezet.

Radicalisering

In onze samenleving zijn terrorisme en extremisme helaas niet meer weg te denken. Om deze ontwikkelingen grondig aan te pakken is een multidisciplinair overleg in een betrokken gemeente een instrument om radicalisering te voorkomen en om te zorgen voor de-radicalisering van hen die er extremistische denkbeelden op nahouden. Mocht de casus dit vragen, dan kunnen de betrokken landelijke en lokale partijen intensief samen in een casusoverleg. De deelnemende casuspartners wisselen waar nodig en mogelijk informatie uit en stellen aan de hand daarvan een integraal plan van aanpak op.

Top-X

De Top-X aanpak is een selectiemethodiek om te komen tot een voorraadlijst van een X-aantal personen die er toe doen als het gaat over overlast, geweld en criminaliteit voor het Top-X overleg. Deze personen komen in aanmerking voor een integrale aanpak of hebben die al. De gekozen aanpak kan integraal (keten overstijgend) of sectoraal (justitie of zorg) zijn. De ‘X’ staat voor het aantal personen aangevuld met de naam van het veiligheidshuis.

Jeugd Preventie Platform (JPP)

In het Jeugd Preventie Platform (JPP) worden jeugdigen besproken die door de politie worden gemeld vanwege zorgen over de ontwikkeling en veiligheid. Het JPP heeft als doel deze meldingen in te brengen in een keten van professionals en door samenwerking te bevorderen dat kinderen / jeugdigen en hun ouders ondersteund worden. De JPP- aanpak van het veiligheidshuis Parkstad richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar die in hun ontwikkeling worden bedreigd en wonen in de Parkstad-gemeenten. De jeugdzorgtaken zijn van Rijk en provincie naar de gemeenten verplaatst. De verantwoordelijkheid voor de zorg om de jeugd ligt daarmee bij de bestuurslaag die zich het dichtst bij de natuurlijke leefomgeving van kinderen en jeugdigen bevindt, namelijk de gemeenten.

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Vanaf 2017 nemen alle gemeenten van Parkstad deel aan de landelijke Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ). Via deze informatievoorziening worden burgemeesters vooraf geïnformeerd over de terugkeer uit detentie, TBS, beëindiging van behandeling of het met verlof gaan van plegers van zware geweldsdelicten en/of zedendelicten naar de betrokken gemeente. Doel is om de risico’s op verstoring van de openbare orde in te schatten (maatschappelijke onrust, buurtdreiging) en om op lokaal niveau eventueel maatregelen te kunnen nemen om de risico’s hierop te verkleinen en/of de schade te beperken.

Beschermingstafel

De Beschermingstafel is een specifiek overleg waarbij de Raad van de Kinderbescherming betrokken is. Aan deze tafel wordt casuïstiek besproken waarvan de gemeente of de behandelend professional vindt dat de casus bij de Raad van de Kinderbescherming moet worden gemeld, omdat men de wenselijkheid om een dwangmaatregel op te leggen of beëindigen wil bezien.